Åpenhetsloven

Sinus elektro

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven § 5a

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 

Bedriften

Med forretningsadresse på Hovebakken 33, 4306 Sandnes, er Sinus Elektro AS en viktig aktør ivRogaland-regionens elektrobransje. Med en omsetning på ca. 127 millioner kroner i 2022 og etvengasjert team av 61 medarbeidere, er vi dedikerte til å opprettholde høyeste standarder i vårt arbeid og forhold til våre ansatte.
 

Organisering og driftsområde

Vår virksomhet strekker seg fra tradisjonelle elektroinstallasjoner til spesialiserte tjenester som automatisering, byggautomasjon og mer. Selv om vårt primærfokus er i Nord-Jæren og Jæren, leverer vi høyspennings- og kraftverkstjenester nasjonalt.
 

Rutiner og retningslinjer

I lys av det nylige regelverket knyttet til åpenhetsloven har Sinus Elektro AS brukt den første rapporteringsperioden på å forstå omfanget av kravene og etablere nødvendige systemer for etterlevelse. Vårt hovedfokus har vært på å implementere prosesser som både samsvarer med lovgivningen og sikrer at vi fortsetter å operere med integritet og transparens. Vi er forpliktet til en kontinuerlig revisjon av disse rutinene for å sikre at de forblir oppdaterte og effektive.

I våre kontrakter stiller vi spesifikke krav i henhold til Åpenhetsloven gjennom dedikerte kontraktsbestemmelser. Disse bestemmelsene sikrer at vi har tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er underlagt Åpenhetsloven. Der de ikke er omfattet av loven, sikrer vi tilgang til informasjon om deres varekjøp og leverandørkjeder. Våre kontraktsbestemmelser inkluderer dessuten krav om lønns- og arbeidsvilkår, samt internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

 

Åpenhetsloven § 5b

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
 

Negative konsekvenser og vesentlig risiko:

I vår første rapporteringsperiode under den nye Åpenhetsloven, kan vi bekrefte at Sinus Elektro AS ikke har avdekket noen faktiske negative konsekvenser relatert til vår virksomhet. Vi erkjenner imidlertid at vi fortsatt er i en tidlig fase av vår aktsomhetsprosess.

For å styrke vår forståelse og oppdagelse av potensielle risikoer, har vi inngått konstruktive arbeidsmøter med våre hovedleverandører av varer. Videre har vi samarbeidet tett med innkjøpskjeden Elfam, som kontinuerlig vurderer forhold nedover i verdikjedene. Dette samarbeidet gir oss en dypere innsikt og støtte i å identifisere potensielle områder av bekymring.

Selv om visse produkter, som solceller fra bestemte regioner i Kina, er blitt identifisert som potensielle problemområder i elektrobransjen, vil vi presisere at våre varer ikke inkluderer direkte import fra disse regionene. Likevel, med kunnskapen om bransjestandarder og potensielle risikoer, vil vi fortløpende vurdere og følge opp alle varer og praksiser for å sikre at vi opererer innenfor de høyeste etiske og juridiske standardene.

 

Åpenhetsloven § 5c

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Åpenhetsloven § 5c - Tiltak og forventede resultater:

Kartlegging av leverandører:

For å få en dypere forståelse av vår forsyningskjede og potensielle risikoområder, har Sinus Elektro AS påbegynt en grundig kartlegging av våre nærmeste leverandører. Gjennom dette arbeidet henter vi også informasjon fra Startbank for å sikre at våre leverandører overholder de standardene og retningslinjene vi forventer i vår forretningsdrift.
 

Påseplikt for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår:

Vi forstår viktigheten av å sikre at alle involverte i vår verdikjede mottar rettferdig lønn og arbeider under akseptable forhold. Derfor vil vi benytte påseplikten for å overvåke og sikre at våre leverandørers lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med våre standarder og forventninger.
 

Ressurstildeling for ledelse og administrasjon:

For å sikre at vi har nødvendige ressurser for kontinuerlig kartlegging og evaluering, har vi satt av spesifikke ressurser. Dette inkluderer tid for ledergruppen og administrasjonen for å kartlegge leverandører, varer og tjenester. Vi anerkjenner viktigheten av kontinuerlig opplæring, og derfor blir tid også allokert for kursing og videreutdanning.

Vår forventning er at disse tiltakene vil styrke vår evne til proaktivt å identifisere og adressere eventuelle risikoer, og samtidig sikre at vi opprettholder de høyeste standardene innen etikk og integritet i alle aspekter av vår virksomhet.